Tuulivoimahankkeesta vetoomus ★

Tornimäen tuulivoimahankkeesta on tehty vetoomus Padasjoen kunnanvaltuustolle ja päättäjille. Vesijaon kesäasukas Marjut Rappin allekirjoittamassa kuusisivuisessa kirjelmässä vaaditaan, että hanketta ei toteuteta.

Rapp vetoaa siihen, että ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yhteysviranomaisen lausunnossa on tuotu esille useita haittoja liittyen tuulivoimarakentamiseen. Vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön on hänen mukaansa paljon laajemmalla alueella kuin 1–4 km hankealueesta.

– Jo esiselvityksessä tuotiin esiin kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaat alueet ja hankealueen lähietäisyydellä, alle 2 km päässä olevat runsaat loma-asutukset Särsjärven rannalla. Esiselvityksen näkymäalueanalyysissa tuodaan esiin, että voimalat näkyvät selvästi Päijänteen vesialueelle, mutta myös Vehkajärvelle, Kasiniemeen, Vesijaolle, Auttoisille, Nerosjärvelle, Asikkalaan jne.

Vetoomuksessaan Rapp ihmettelee, mikä ajoi joitakin Padasjoen päättäjiä etenemään nopeasti tuulivoimakaavoituksen aloitteen hyväksymiseksi ilman, että tutkitaan tarkemmin voimaloiden aiheuttamia haittavaikutuksia.

Syksyllä 2021 Padasjoen­ kunnanhallitus äänesti 3–3 (1 esteellinen) kaavoitussopimuksesta. ELY-keskus velvoitti myöhemmin YVA:n tekemiseen.

– Yhteysviranomainen ottaa lausunnossaan kantaa myös siihen, että havainnekuvat ovat puutteelliset ja niitä ei ole riittävästi. Kyseenalaistaisin ABO Windin havainnekuvat: männyn korkeus on 15–30 metriä, se harvoin kasvaa 40 metriseksi. Suunniteltujen tuulivoimaloiden masto on 200 m ja lapa 100 m. Särsjärvi-havainnekuvassa maston voi hahmottaa korkeintaan 80–metriseksi ja lavan 30–metriseksi. Myöskään yöaikaisia havainnekuvia ei ole, jolloin lentoestevalot ovat päällä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa havainnekuva antaa todellisen kuvan. Rapp toteaa, että suunnitellut voimalat ovat järkälemäisiä ja näkyvät jopa 25 km päähän.

– YVA:ssa kerrotaan, että lähimpänä hankealuetta 2 km säteellä olevan Särsjärven rannalla on 9 vakituista rakennusta ja 83 vapaa-ajan rakennusta. Olisi hyvä mainita, että etäisyys lähimmästä voimalasta Särsjärven rakennuksiin on alle 1 km.

ABO Wind on laskenut, että jos tuulivoimalan etäisyyden lähimpään asutukseen olisi vähintään 2 km, ei Padasjoelle tulisi yhtään voimalaa.

Lähialueilla haittana ovat lähinnä varjostus, melu ja rakentamisen aikaiset vaikutukset. Voimala on huomiota herättävä elementti maisemassa ja näkyy pitkälle, mutta sen kokoa tai etäisyyttä saattaa olla vaikea hahmottaa kauempaa.

Vilkkuvalot häiriönä

Rapp on laskenut, että Tornimäen voimaloiden konehuoneiden päälle tulisi 6–12 valkoisia/punaisia valoja ja lisäksi mastoihin 36–72 punaista valoa.

– Hankkeen maisemavaikutus kohdistuu alueille, jotka ovat luonteeltaan luonnonympäristöä kuten Päijänteen kansallispuisto, Etelä–Päijänteen kulttuuri- ja harjusaarimaisemat, Evon alue, Salpausselkä Geopark, ja toisaalta alueille, joiden kulttuuriympäristölle leimallista on pitkän asutushistorian muokkaama maisema, rakennetun ympäristön pienimittakaavaisuus ja historiallinen jatkumo ihmisen toimintaympäristönä (keskiajalle palautuvat ryhmäkylät). Auttoisten ja Vesijaon kulttuurimaisemat sekä Etelä-Päijänteen kulttuuri- ja harjusaarimaisemat ovat 186 valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman joukossa, huomauttaa Rapp.

– Tuulivoimaloiden toteutuessa nämä arvokkaat maisemat häviävät ja poistetaan tästä listasta. Nämä maisemat tulisi säilyttää ja käyttää niitä matkailuvalttina.

– Yhteisviranomainen näkee myös, että 4 km vaikutusalueen tarkistelu hankealueesta ei ole riittävä, vaan vaikutuksia tulee arvioida kattavasti myös aina 20–25 kilometrin etäisyydelle asti lähimmistä tuulivoimaloista.

185–metrinen tuulenmittaustorni pystytettiin Tornimäelle marraskuussa 2022. Sen vilkkuva kirkas valkoinen valo näkyy hyvin Rappin mökille Salmentaustanjärvelle noin 10 km päähän hankealueesta.

Kansalaisäänestys

Rapp kritisoi myös asukaskyselyn pientä otantaa. YVA:n mukaan alle 5 km etäisyydellä voimaloista on 478 asuinrakennusta ja 400 vapaa-ajan rakennusta ja etäisyydellä 10 km tai alle asukkaita on 2577.

– Miksei kyselyä lähetetty kaikille padasjokelaisille ja vapaa-ajan asukkaille?

ABO Windin tutustumisretki tehtiin alueelle, jossa voimalat ovat paljon Tornimäkeä pienempiä niin korkeudeltaan kuin tehoiltaan.

– On sitä paitsi ihan eri asia tuijotella tuulivoimalaa sen juurella ylöspäin, kun katsoa sitä järvi– tai peltomaiseman yli. Ratiperän roottoreiden pyyhkäisemän ympyrän pinta-ala on 1,3 ha, kun se Tornimäellä on 3,1 ha. Padasjoelle suunnitteilla olevien voimaloiden pyyhkäisyala peittäisi taivasta 18,8 hehtaaria!

Kiinteistöverotulot ja työllistävä vaikutus eivät korvaa haittoja. Rapp toivoo kansalaisäänestystä tuulivoimahankkeesta ja elinvoimaisuuden rakentamista muulla tavalla kuin tuulivoimalla.

Scroll to Top