Hyvinvointiraportissa huolenaiheena nuorten pahoinvointi ★

Hyvinvointiraportti sisältää tilannekuvan vuodelta 2023, joka oli hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi. Alueen asukkaiden hyvinvointia haastoivat erityisesti turvallisuuskysymykset, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sekä hyvinvointialueiden ja valtion talouden vaikea tilanne.

Ilonaiheisiin Päijät-Hämeessä lukeutuu tyytyväisyys oman asuinalueen olosuhteisiin, se on yleistä aikuisväestön keskuudessa. 8.–9.-luokkalaisista ja lukiolaisista aiempaa useam­pi kokee, että koulussa on mahdollisuus keskustella mieltä painavista asioista. Myös nuorten väkivallan kokemukset ovat vähentyneet ja nukkumiseen liittyen on tapahtunut suurta myönteistä kehitystä.

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liikku­vien määrä on kasvanut. 8.–9.-luokkalaisten raittius on lisääntynyt ja päivittäinen tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt.Osallisuus on lisääntynyt ikääntyneiden asumispalveluissa. Mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihin on lisännyt hyvinvointia vammaispalvelujen asiakkailla.

Huolenaiheitakin silti riittää. Nuorten pahoinvointi ja mielenterveydenhaasteet ovat lisääntyneet.Myös nuorten päihdeongelmat ovat kasvaneet ja uusien päihteiden, kuten sähkötupakan ja nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt.

– Haastavat, mutkikkaat ja pitkälle edenneet tilanteet perheissä sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden kohdalla kertovat varhaisen tunnistamisen heikkoudesta, todetaan raportissa.

Lasten ja nuorten vähäinen liikkuminen ja heikentyvä fyysinen toimintakyky huolestuttavat, samoin ikääntyneiden yksinäisyys, taloudelliset huolet ja kaltoinkohtelu. Sukupuolten väliset erot hyvinvoinnissa eivät tule riittävästi huomioiduksi, esim. tytöillä on selvästi poikia enemmän ahdistusta, mielialaoireita sekä koettua henkistä väkivaltaa ja seksuaalista häirintää. Tytöt myös liikkuvat vähemmän.

75 vuotta täyttäneiden osuus ylittää maan keskiarvon ja alle 18-vuotiaiden osuus on yhä maan seitsemänneksi pienin. Lasten ja nuorten osuus väestöstä vähentyy.

Koulutustaso on noussut Päijät-Hämeessä, mutta on kuitenkin maan keskiarvon alapuolella. Työttömien osuus työvoimasta on maan toiseksi suurin ja pitkäaikaistyöttömien osuus maan suurin. Suuri työttömien määrä pitää alueen taloudellisen huoltosuhteen korkeana.

Päijät-Hämeessä oli yhden vanhemman perheitä maan neljänneksi eniten. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä on vähentynyt.

Tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi reilusti vuonna 2023. Ilmoituksia tehtiin 7913. Runsasta kasvua oli myös työikäisten palvelujen sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen sekä ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrässä.

Hyvinvointialueiden vertailussa Päijät-Hämeen sairastavuusindeksi on yhdeksänneksi korkein yhdessä Kymenlaakson kanssa. Päijät-Hämeessä yleisimpiä ovat aivoverisuonitaudit ja alkoholisairastavuus, Padasjoella keuhkosairaudet ja syöpä. Padasjoen sepelvaltimotauti-indeksi on maakunnan pienin.

Kouluterveyskyselyn­ mukaan 42 prosenttia 4.–5.-luokkalaisista liikkuu vähintään tunnin päivässä. Vähintään tunnin päivässä liikkuu 8.–9.-luokkalaisista 26 %, lukiolaisista 19 % ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista 17 %. Lihavuus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa.

Scroll to Top