Vastaamalla kyselyyn voi vaikuttaa kuntastrategiaan

Padasjoen kunnan strategia on edennyt kansalaiskyselyvaiheeseen. Kunnanjohtaja Juha Rehula on kyläkahvitilaisuuksissa kiertäessään kerännyt jo korikaupalla lapulle raapustettuja kommentteja, mutta nyt kysytään ihan kaikkien kuntalaisten, vapaa-ajan­asukkaiden tai muuten vaan Padasjoesta välittävien visioita kunnasta ja sen kehittämisestä.

Rehulan 10 kysymystä löytyvät päivän lehdestä ja tämän artikkelin lopusta, sekä kunnan sivuilta https://www.padasjoki.fi/ajankohtaista/padasjoen-kunnan-strategiakysely. Käsin tai koneella paperille kirjatut vastauk­set voi tiputtaa Kuntalan postiluukkuun tai Padasjoen Sanomien postilaatikkoon. Paikallislehti on tiiviisti mukana strategiatyössä ja raportoi sen vaiheista.

Vastausaikaa on kaksi viikkoa, 8.12. asti. Nimensä ilmoittaneet osallistuvat Padasjoki-tuotteiden arvontaan.

Kunnan ja sen toimintaympäristön arviointiin ja kehityksen ohjaukseen on laadittava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkänaikavälin tavoitteista. Strategia on johtamisen väline. 

Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtä­vien toteuttamiseen. Tähän arviointitehtävään kutsutaan nyt kaikkia Padasjoella asuvia, täällä vapaa-aikaansa viettäviä ja muuten vain Padasjoki-mielisiä.
Onnistuakseen kuntastrategiaprosessin tulee olla kuntalaisia osallistava. Sen tulee huomioida tapahtunut kehitys, nykytila ja arvioita tulevasta kehityksestä. Näkemyksellisen strategisen johtamisen ytimessä on valintojen tekeminen, koska ilman valintoja ja priorisointeja ei ole strategiaa. Luovuuden mahdollistaminen on valmistelun ydintä.

– Hyvä kuntastrategia antaa suunnan, mutta jättää riittävästi liikkumavaraa toimialoille ja henkilötasonkin tulkinnoille, ohjelmatyölle ja toimeenpanon keinovalikoiman aikaansaamiseen. Strategiset tavoitteet tulee olla mitattavia, mutta mittareissa ei saa keskittyä vain numeroihin, sillä laadullinen arviointi on monesti avain merkitykselliseen arviointiin, todetaan strategiaohjeissa.

– Tavoitteena on tiivis johtamisen välineenä toimiva asiakirja, joka sisältää vastaukset kysymyksiin: Miksi Padasjoki on olemassa? Mikä tai mitä Padasjoki on vuonna 2035? 

Kuntastrategian rakentuu toiminta-ajatuksesta, visiosta, arvoista ja toiminnan keskeisistä painopisteistä. Valittujen painopisteiden keinot valmistellaan kevään 2024 aikana. Tavoitteena on, että ne hyväksytään kunnanvaltuustossa kuntastrategian päättämisen yhteydessä. 

Strategiassa ei listata kunnan hankkeita eikä käytännön toimenpiteitä, vaan ne tulevat esiin kuntastrategian toimeenpanon keinoissa, vuosisuunnittelussa ja lisäksi laajassa hyvinvointisuunnitelmassa. 

Strategian sisältötavoite: 
· ilmaisee kunnan pitkän aikavälin tavoitteet (2035). Laadimme oman ”pelikirjamme” 
· keskitytään asioihin, joihin halutaan strategista muutosta, jolloin se toimii kunnan operatiivista johtamista ohjaavana asiakirjana. 
· keskittyy kokonaisuuden näkökulmasta olennaisimpiin kysymyksiin, joita ovat erityisesti: kunnan elinvoiman lisääminen, kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja kuntatalouden vakaus. 

Kysymykset kuntastrategiaan liittyen:

1. Kun esittelet Padasjokea vieraallesi: kerro yksi asia/paikka, jonka kerrot jokaiselle halutessasi kuvata kuntaa? 

Kunnan arvot ohjaavat kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Arvojen perusteella asetetaan toiminnalle tavoitteita ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista. 

2. Esitä kolme arvoa, joiden tulisi mielestäsi ohjata kunnan toimintaa ja päätöksentekoa.

3. Edellä olevien esittämiesi arvojen pohjalta – millaisen kuvan haluat luoda Padasjoesta?

Kunnan vision tulee kuvata sitä, mitä haluamme kunnalta tulevaisuudessa. Sen pohjalta luodaan kuntastrategia, jolla pyritään saavuttamaan asetettu visio. Visio esitetään usein lyhyen tarina tai muutaman sanan sloganin muodossa. 

4. Tiivistä 3–5 sanaan millainen kunta Padasjoki on vuonna 2035? Millaisen vision itse asettaisit kunnalle? 

5. Mitä haluamme kunnalta vuoteen 2035 mennessä? 

Kunnan strategian pääkohdat muodostavat strategian pääteemat ja auttavat jäsentämään tarkempia tavoitteita keinoineen. 

6. Määritä kolme painopistettä kunnan toiminnalle? Laita nämä kolme asiaa tärkeysjärjestykseen. 

Toimenpide-esitykset ovat konkreettisia tai yleisluontoisia toimia strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvioesitykset taas voivat koskea esimerkiksi määrärahojen lisäämistä tietyn osa-alueen tai toiminnon kehittämiseksi.

7. Millaisia toimenpiteitä ehdottaisit kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi? 

8. Tee ehdotuksia huomioitavaksi kunnan talousarvion valmistelussa?

9. Kun peilaat kunnan nykytilaa vuoteen 2035: kerro yksi asia, jonka pitää muuttua vuoteen 2035 mennessä? 

10. Anna palautetta Padasjoen kunnalle. Ehdotuksia, mielipiteitä, risuja tai mahdollisia myönteisiä palautteita – kaikki ovat tervetulleita.

Vastaukset viim. 8.12. Padasjoki.fi-sivustolla tai paperilla Kuntalan postiluukkuun tai Padasjoen Sanomien postilaatikkoon. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, nimen voi jättää mikäli haluaa osallistua Padasjoki-tuotteiden arvontaan.

Scroll to Top