Satamayrittäjän valinnasta valitus ja oikaisuvaatimus ★

Satamayrittäjän lokakuisesta valinnasta on tehty oikaisuvaatimus kunnalle ja valitus markkinaoikeuteen. Muutoksenhakijana on Street food by Sofia, joka vaatii päätöksen kumoamista ja muuttamista hakijan eduksi.

Asian käsittelyn yhteydessä kunnanhallitukselle esiteltiin vastineluonnos Markkinaoikeudelle, joka sisältää myös oikaisuvaatimuksen hylkäämistä koskevia perusteluita. Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska siinä ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteluita, joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ole ollut jäävi käsittelemään asiaa, koska hänellä tai hänen lähisukulaisillaan ei ole ollut odotettavissa erityistä hyötyä tai haittaa päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijää ei ole asetettu eriarvoiseen asemaan muiden hakijoiden kanssa. Päätös perusteluineen sekä tar­jous­vertailu on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Kunnanhallituksen mukaan tarjousten käsittelyssä ei myöskään ole tapahtunut sellaista virhettä, jolla olisi ollut merkitystä lopputulokseen. Oikaisuvaatimuksen tekijän väite siitä, että yksi tarjouksista olisi saapunut myöhästyneenä ei ole vaikuttanut lopputulokseen, koska ao. tarjoaja ei tullut valituksi.

Kunnanhallituksen 16.10.2023 hyväksymä sopimus sisältää lykkäävän lainvoimaisuusehdon. Sopimus ei ole tullut voimaan, koska asiasta on tehty oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen.

Valitus jätettävä käsittelemättä tai hylättävä

Kunnanhallituksen antaman vastineen mukaan valitus Markkinaoikeudelle tulisi jättää käsittelemättä, koska tehty päätös ei kuulu hankintalain tai erityisalojen hankintalain soveltamisen piiriin hankinnan arvon alittaessa raja-arvona olevan kynnysarvon. Toissijaisesti vastineessa todetaan, että valitus tulisi hylätä perusteettomana.

Oikausvaatimuksen ja valituksen on tehnyt Vesijaon vapaa-ajan asukas Pirjo Metiäinen, joka on toiminut pitkään yrittäjänä.

Scroll to Top